دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران، اسفند ماه ۱۳۹۴

دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

The second scientific research conference on biology and horticulture in Iran

پوستر دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،انجمن علمي توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران