اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران، مرداد ماه ۱۳۹۴

اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

The first scientific research conference on biology and horticulture in Iran

پوستر اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ توسط ،انجمن علمي توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران