چهارمین کنگره بین المللی زیست پزشکی، آبان ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنگره بین المللی زیست پزشکی

fourth International Biomedical Congress (ICB2020)

پوستر چهارمین کنگره بین المللی زیست پزشکی

چهارمین کنگره بین المللی زیست پزشکی در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،دانشگاه علوم پزشكي تهران در شهر تهران برگزار گردید.