اولین کنگره بین المللی زیست پزشکی ایران، آذر ماه ۱۳۹۶

اولین کنگره بین المللی زیست پزشکی ایران

International Congress on Biomedicine

پوستر اولین کنگره بین المللی زیست پزشکی ایران

اولین کنگره بین المللی زیست پزشکی ایران در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۶ توسط ،انستيتو پاستور ايراندانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران و موسسه مطالعاتي نسيم پژوه اميد برگزار گردید.