سومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین، فروردین ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین

پوستر سومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین

سومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۹۶ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین