دومین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین، اسفند ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین

پوستر دومین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین

دومین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین