اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین، اسفند ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین

The first national conference on modern geography and planning, architecture and urban planning

پوستر اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین

اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین