هفتمین همایش ملی معماری، شهرسازی و گردشگری (پژوهشهای کاربردی و راهکارهای نوین)، اسفند ماه ۱۴۰۱

هفتمین همایش ملی معماری، شهرسازی و گردشگری (پژوهشهای کاربردی و راهکارهای نوین)

7th National Conference on Architecture, Urbanism and Tourism (Applied Research and New Solutions)

پوستر هفتمین همایش ملی معماری، شهرسازی و گردشگری (پژوهشهای کاربردی و راهکارهای نوین)

هفتمین همایش ملی معماری، شهرسازی و گردشگری (پژوهشهای کاربردی و راهکارهای نوین) در تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاهمرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی معماری، شهرسازی و گردشگری (پژوهشهای کاربردی و راهکارهای نوین) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی معماری، شهرسازی و گردشگری (پژوهشهای کاربردی و راهکارهای نوین)