دومین همایش بین المللی مطالعات معماری و شهرسازی در جهان اسلام، شهریور ماه ۱۳۹۵