چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی، اسفند ماه ۱۴۰۲

چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی

Fourth National Conference on Psychopathology

پوستر چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی

چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی