اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی، آذر ماه ۱۳۹۹

اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی

First National Conference on Psychopathology

پوستر اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی

اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی