بیست و دومین سمینار بین المللی ضدبازاریابی، تیر ماه ۱۴۰۱

بیست و دومین سمینار بین المللی ضدبازاریابی

Twenty-second International Anti-Marketing Seminar

پوستر بیست و دومین سمینار بین المللی ضدبازاریابی

بیست و دومین سمینار بین المللی ضدبازاریابی در تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۱ توسط ،اندیشکده مطالعات کاربردی ضدبازاریابی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و دومین سمینار بین المللی ضدبازاریابی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و دومین سمینار بین المللی ضدبازاریابی