بیستمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی، آذر ماه ۱۳۹۸

بیستمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی

20th International Anti-Marketing Seminar

پوستر بیستمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی

بیستمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۸ توسط ،موسسه علمي فرهنگي آپادانا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیستمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیستمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی