نخستین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا، مرداد ماه ۱۳۹۵

نخستین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا

پوستر نخستین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا

نخستین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا