پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی

5th International Conference on Applied Research in Agricultural Sciences

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی صالحان،دانشگاه صالحان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی