چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی، آذر ماه ۱۳۹۵

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۵ توسط ،موسسه آموزش عالي نيكان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی