بیست و نهمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران، آبان ماه ۱۳۹۸

بیست و نهمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

xxix annual congress of the iranian society of ophthalmology

پوستر بیست و نهمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

بیست و نهمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی چشم پزشکی ایران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و نهمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و نهمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران