بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران، آبان ماه ۱۳۹۷

بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

XXVIII Annual Congress of the Iranian Society of Ophthalmology

پوستر بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی چشم پزشکی ایرانانجمن علمي چشم پزشكي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران