بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران، آذر ماه ۱۳۹۵

بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

XXVI Annual Congress of the Iranian Society of Ophthalmology

پوستر بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،انجمن علمی چشم پزشکی ایرانانجمن چشم پزشكي ايران در شهر تهران برگزار گردید.