بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

XXVI Annual Congress of the Iranian Society of Ophthalmology

پوستر بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۵ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۵ توسط انجمن چشم پزشکی ایران در شهر تهران برگزار گردید.