کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، بهمن ماه ۱۳۹۲

کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

National Conference on Accounting and Management

کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت