همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی

National Conference on Water Resources Management Strategies and Environmental Challenges

پوستر همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی

همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی