چهارمین کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب، آبخیزداری و مهندسی رودخانه، شهریور ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب، آبخیزداری و مهندسی رودخانه

Fourth National Conference on Water Science Technology Development, Watershed Management and River Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب، آبخیزداری و مهندسی رودخانه

چهارمین کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب، آبخیزداری و مهندسی رودخانه در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب، آبخیزداری و مهندسی رودخانه مراجعه فرمایید.