دومین کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب، آبخیز داری و مهندسی رودخانه، شهریور ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب، آبخیز داری و مهندسی رودخانه

Second National Conference on Development of Water Science, Watershed Management and River Engineering

پوستر دومین کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب، آبخیز داری و مهندسی رودخانه

دومین کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب، آبخیز داری و مهندسی رودخانه در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب، آبخیز داری و مهندسی رودخانه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب، آبخیز داری و مهندسی رودخانه