چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی، آذر ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی

پوستر چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی

چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۶ توسط ،موسسه آموزش عالي نوين اردبيل در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی