دومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک، اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

دومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

Second Technical Conference of Thermodynamics

دومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،انجمن مهندسی شیمی ایراندانشكده مهندسي شيمي دانشگاه علم و صنعت ايرانانجمن مهندسين شيمي ايران در شهر تهران برگزار گردید.