پنجمین همایش بین المللی مطالعات اجتماعی و تربیتی در جهان اسلام، شهریور ماه ۱۳۹۸

پنجمین همایش بین المللی مطالعات اجتماعی و تربیتی در جهان اسلام

International conference on social studies and education in the Islamic world

پوستر پنجمین همایش بین المللی مطالعات اجتماعی و تربیتی در جهان اسلام

پنجمین همایش بین المللی مطالعات اجتماعی و تربیتی در جهان اسلام در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


پنجمین همایش بین المللی مطالعات اجتماعی و تربیتی در جهان اسلام در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ توسط در شهر تهران برگزار گردید.