پنجمین همایش بین المللی مطالعات اجتماعی و تربیتی در جهان اسلام، شهریور ماه ۱۳۹۸