اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران، آبان ماه ۱۳۹۷

اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران

The first national conference on science and technology of the third millennium of Iran's economy, management and accounting

پوستر اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران

اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۷ توسط ،موسسه برگزار كننده همايش هاي توسعه محور دانش و فناوري سام ايرانيان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران