دومین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران، مهر ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران

The second International Conference on Science and Technology, Law and Humanities of Ira

پوستر دومین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران

دومین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران در تاریخ ۱۲ مهر ۱۴۰۱ توسط ،موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانشفناوری سام ایرانیان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران