اولین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران، مرداد ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران

The First International Conference on Science and Technology, Law and Humanities of Iran

پوستر اولین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران

اولین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ توسط ،موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش, فناوری سام ایرانیان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران