اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل، آذر ماه ۱۳۹۸

اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل

Systems Thinking In Practice

پوستر اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل

اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه فردوسي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل