هشتمین کنفرانس ملی علوم اجتماعی و روانشناسی ایران، تیر ماه ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس ملی علوم اجتماعی و روانشناسی ایران

8th National Conference on Social Sciences and Psychology of Iran

پوستر هشتمین کنفرانس ملی علوم اجتماعی و روانشناسی ایران

هشتمین کنفرانس ملی علوم اجتماعی و روانشناسی ایران در تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۱ توسط ،انديشكده مطالعات علوم و فناوري اشراق در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی علوم اجتماعی و روانشناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی علوم اجتماعی و روانشناسی ایران