کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم اجتماعی، شهریور ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم اجتماعی

پوستر کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم اجتماعی

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم اجتماعی در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید.