هفتمین دوره همایش ملی پژوهش در علوم اجتماعی و روانشناسی ایران، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

هفتمین دوره همایش ملی پژوهش در علوم اجتماعی و روانشناسی ایران

7th National Conference on Research in Social Sciences and Psychology of Iran

پوستر هفتمین دوره همایش ملی پژوهش در علوم اجتماعی و روانشناسی ایران

هفتمین دوره همایش ملی پژوهش در علوم اجتماعی و روانشناسی ایران در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ،انديشكده مطالعات علوم و فناوري اشراق در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین دوره همایش ملی پژوهش در علوم اجتماعی و روانشناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین دوره همایش ملی پژوهش در علوم اجتماعی و روانشناسی ایران