سومین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها، اسفند ماه ۱۴۰۲

سومین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها

The Third International Conference on Smart City, Challenges and Strategies

پوستر سومین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها

سومین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها