دومین همایش بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها، آبان ماه ۱۴۰۰

دومین همایش بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها

2nd International Conference on Smart City, Challenges and Strategies

پوستر دومین همایش بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها

دومین همایش بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها