نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند چالش ها و راهبردها، آبان ماه ۱۳۹۸

نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند چالش ها و راهبردها

The first international smart city conference

پوستر نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند چالش ها و راهبردها

نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند چالش ها و راهبردها در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز،موسسه آموزش عالي آپادانا در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند چالش ها و راهبردها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند چالش ها و راهبردها