هجدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، فروردین ماه ۱۳۸۸

هجدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن

18th Seminar of Mathematical Analysis and its Application

هجدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۸۸ توسط دانشگاه خوارزمی،دانشگاه تربيت معلم - دانشكده علوم رياضي و كامپيوتر در شهر تهران برگزار گردید.