هفدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، اردیبهشت ماه ۱۳۸۷

هفدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن

17th Seminar of Mathematical Analysis and its Application

هفدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط دانشگاه اراک،دانشگاه اراك در شهر اراک برگزار گردید.