شانزدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن ماه ۱۳۸۵

شانزدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن

16th Seminar of Mathematical Analysis and its Application

شانزدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۵ توسط ،دانشگاه فردوسي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن