شانزدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن

شانزدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن

16th Seminar of Mathematical Analysis and its Application

شانزدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۵ تا ۱۶ بهمن ۱۳۸۵ توسط دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن