هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

The 8th National Conference on Modern Research in Humanities and Social Studies of Iran

پوستر هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،انجمن جمعیت شناسی ایرانمرکز توانمند سازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران