نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

9th Symposium of Geological Society of Iran

نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۸۴ تا ۹ شهریور ۱۳۸۴ توسط انجمن زمین شناسی ایران و دانشگاه تربیت معلم در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران