کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در نظام حقوقی ایران، آذر ماه ۱۴۰۰

کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در نظام حقوقی ایران

National Conference on New Studies and Findings in the Iranian Legal System

پوستر کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در نظام حقوقی ایران

کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در نظام حقوقی ایران در تاریخ ۱۳ آذر ۱۴۰۰ توسط ،اندیشکده مطالعه و ترویج علوم و حکمت فارابی در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در نظام حقوقی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در نظام حقوقی ایران