دومین همایش بین المللی علوم تربیتی، مشاوره، روانشناسی و علوم اجتماعی، شهریور ماه ۱۴۰۲

دومین همایش بین المللی علوم تربیتی، مشاوره، روانشناسی و علوم اجتماعی

The second international conference of educational sciences, counseling, psychology and social sciences

پوستر دومین همایش بین المللی علوم تربیتی، مشاوره، روانشناسی و علوم اجتماعی

دومین همایش بین المللی علوم تربیتی، مشاوره، روانشناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۴ شهریور ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی علوم تربیتی، مشاوره، روانشناسی و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی علوم تربیتی، مشاوره، روانشناسی و علوم اجتماعی