اولین همایش بین المللی علوم تربیتی، مشاوره، روانشناسی و علوم اجتماعی، اسفند ماه ۱۴۰۱

اولین همایش بین المللی علوم تربیتی، مشاوره، روانشناسی و علوم اجتماعی

The first international conference of educational sciences, counseling, psychology and social sciences

پوستر اولین همایش بین المللی علوم تربیتی، مشاوره، روانشناسی و علوم اجتماعی

اولین همایش بین المللی علوم تربیتی، مشاوره، روانشناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی علوم تربیتی، مشاوره، روانشناسی و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی علوم تربیتی، مشاوره، روانشناسی و علوم اجتماعی