هشتمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی، اسفند ماه ۱۳۹۷

هشتمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی

Eighth National Student Congress, New Horizons in Rehabilitation Sciences

پوستر هشتمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی

هشتمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس در شهر شیراز برگزار گردید.