دومین همایش دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی، اسفند ماه ۱۳۹۱

دومین همایش دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی

The Second Students Congress on Novel Horizons in Rehabilitation Sciences

پوستر دومین همایش دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی

دومین همایش دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۱ توسط ،كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در شهر شیراز برگزار گردید.