دومین همایش دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی

دومین همایش دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی

The Second Students Congress on Novel Horizons in Rehabilitation Sciences

پوستر دومین همایش دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی

دومین همایش دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۱ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۱ توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.


همایش افق های نوین در علوم توانبخشی که با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشکده علوم توانبخشی برگزار می گردد همایشی است
که در آن مقالات و نتایج پژوهش های دانشجویی در حیطه علوم توانبخشی و سایر
مرتبط ارائه می گردد.
این همایش که برای نخستین بار در سال 1390 و بصورت دانشگاهی برگزار شد در اسفند ماه سال جاری بصورت کشوری برگزار خواهد گردید تا از این طریق به اهداف خود که همان
ارتقاء فعالیت های پژوهشی دانشجویی در زمینه علوم توانبخشی است دست یابد. 

محورهای همایش:

- توانبخشـی د‌ر بیماری های اسکلتی عضلانی و آسیب های ورزشی
- توانبخشـی د‌ر بیماری های مغز و اعصاب و روان
- توانبخشـی د‌ر بیماری های قلبی – ریوی
- توانبخشـی د‌ر اختلالات گفتار و زبان
- توانبخشی سالمندان
- کاربرد وسائل کمکی و اند‌ام های مصنوعی د‌ر توانبخشی
- الکترود‌یاگنوز،الکتروفیزیولوژی و مد‌الیتی های الکتریکی
- توانبخشـی مبتنی بر شواهد، اخلاق حرفه ای و ارتقای شغلی
- مد‌یریت توانبخشی
- بیومکانیک بالینی - کار‌برد‌ی
- بینایی سنجی و شنوایی شناسی
- پزشک خانواد‌ه و طب توانبخشی
- ورزش و سلامت
- توانبخشـی از د‌ید‌گاه طب سنتی
- بداعات و اختراعات