دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم اجتماعی، مهر ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم اجتماعی

The second international research conference in law and social sciences

پوستر دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم اجتماعی

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم اجتماعی در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲ توسط ،انجمن قرآن و تحول علوم ایرانپژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم اجتماعی