اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم اجتماعی، خرداد ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم اجتماعی

The first international research conference in law and social sciences

پوستر اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم اجتماعی

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم اجتماعی در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،انجمن قرآن و تحول علوم ایرانپژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم اجتماعی