سومین سیمنار بین اللملی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو، اسفند ماه ۱۳۹۱

سومین سیمنار بین اللملی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو

3rd International Conference on Reducing Burden of Traffic Accidents: Challenges & Strategies

پوستر سومین سیمنار بین اللملی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو

سومین سیمنار بین اللملی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۱ توسط ،مركز تحقيقات سياستگذاري سلامت در شهر شیراز برگزار گردید.